بیمارستان جدید شهدای تجریش – 579 تختخوابی – کارفرما : گروه تخصصی شهید رجایی
شرح کار : اجرا و نصب تجهیزات تاسیسات مکانیکی بلوك C و D