تعاونی مسکن کارکنان سازمان حسابرسی – برج 30 طبقه به مساحت 000،44 مترمربع
کارفرما : شرکت سهامی حسابرسی وزارت امور اقتصاد و دارایی
شرح کار : اجرا و نصب تجهیزات کل تاسیسات مکانیکی ، گاز فشار ضعیف و شبکه آتش نشانی